VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår for kjøp

HOBBYGARTNERSKOLEN gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Vi har 14 dagers angrefrist, med mindre den enkelte kampanje gir ytterligere garantiperiode. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist

Vi har minimum 14 dagers angrefrist på våre kurs og medlemskap. I enkelte kampanjer er angrefristen opp til 30 dager, og dette oppgis på den enkelte salgsside. Med mindre vi har annonsert at vi gir 14 dagers angrefrist fra kursets startdato, gjelder angrefristen fra kjøpsdato.

Dersom du ønsker å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler pengene tilbake innen 5-7 virkedager fra datoen din angrefrist iverksettes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette er spesifisert i annonsering/salg av kurset. Gir du ikke beskjed innen fristen, vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 

Vi gjør oppmerksom at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke personer som kjøper kurset som et ledd i næringsvirksomhet.  

Beløp og bindingstid

Medlemskap i HOBBYGARTNERSKOLEN belastes automatisk med samme beløp fra samme konto inntil medlemskapet sies opp, enten det er valgt årlig eller månedlig betalingsvalg.

Oppsigelse av et aktivt medlemskapet kan gjøres enten under "Innstillinger" inne i medlemsportalen eller ved å sende en mail til [email protected].

Prisene kan bli indeksregulert per 1. januar, uten at dette opplyses.  

Du kan si opp det månedlige medlemskapet når du vil og melde deg inn igjen til når det passer deg. Ny innmelding skjer til månedspris/-betingelser som gjelder på det aktuelle tidspunktet. 

På det månedlige medlemskapet er det ingen bindingstid. På det årlige medlemskapet er det bindingstid ut det året du har forhåndsbetalt.

Tilbudet om "1 måned gratis medlemskap" gjelder for første gangs innmeldelse. Ved re-aktivering av medlemskapet etter utmelding, gjelder ordinær pris for månedlig, halvårs- eller årsmedlemskap.

Betaling

Betaling skjer via Bank-/kredittkort eller VIPPS. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Delbetaling og avdragsordning

Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett © HOBBYGARTNERSKOLEN. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på HOBBYGARTNERSKOLEN sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i medlemsperioden.

HOBBYGARTNERSKOLENS produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk, og for en husstand.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av HOBBYGARTNERSKOLEN. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

HOBBYGARTNERSKOLEN er et individuelt kursprogram. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i medlemsportalen. 

Med mindre annet er skriftlig avtalt, har du som medlemmer tilgang til alt innhold i medlemsportalen så lenge du har et aktivt medlemskap. Kjøp av kurs gir deg tilgang til kursets innhold i ett år fra kjøpsdato.

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. HOBBYGARTNERSKOLEN garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt oss i så fall på [email protected].

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater i hagen, som følge av din deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater i egen hage. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av din egen innsats. 

Avlysing og utsettelse

HOBBYGARTNERSKOLEN forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor HOBBYGARTNERSKOLENS kontroll. Ved avlysning fra HOBBYGARTNERSKOLENS side vil kursdeltakeren få refundert medlemsavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt. 

Begrensning og ansvar 

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

Avtalen 

Medlemskapet gjelder for en husstand og det forutsettes at login-info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at HOBBYGARTNERSKOLEN kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er HOBBYGARTNERSKOLEN forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er HOBBYGARTNERSKOLEN fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der HOBBYGARTNERSKOLEN refunderer den mangelfulle vares kjøpesum. 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger: 

  • Hobbygartnerskolen er eid av firmaet Fruen fra Haven (org.nr: 984 156 537)
  • Adresse: Hobbygartnerskolen/Fruen fra Haven, Bjørkeliveien 2, 4622 Kristiansand
  • E-post: [email protected] 
  • Kontaktpersoner: Hanne og Erling Slyngstad-Hægeland  

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.